• Engelska

Information och anmälan till individprövning


 Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
den svenska nötköttsproduktionen. 

Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
Gunnarp via auktionen. 
 

För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

 

Urval av kalvar 

För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

 

Individprövningen viktig för hela besättningen 

Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

 

Salmonellaprovtagning i riskområden 

Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

 

Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
har införts inför årets prövningsomgång. 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

 

 

Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

VD Ordförande 

 

 

REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

 

ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

 

Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
skall sättas in för individprövning. 

 

Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

 

Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

 

FÖDELSETID 

Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

 

Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
för besked. 

 

MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

 

INSÄTTNING 

Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

 

Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

 

Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

 Grupp 2 25 – 27 september 2017 

 

Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

 Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

 

Intransport 

Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
sänds hem på djurägarens bekostnad. 

 

VETERINÄRA KRAV 

 

Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

 

Isolering före intransport 

I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

 

Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

 

Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
föreskriven tid. 

 

Ankomstbesiktning på Gunnarp 

Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
anmärkningar kontaktas djurägaren. 

 

Klippning 

Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
klippning utförd av prövningsstationens personal. 

 

BVD 

Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

 

Paratuberkulos 

Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
Djurhälsan. 

 

Salmonella 

I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

 

Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
vara: 

1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
samband med ordinarie veterinärundersökning. 

2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
Gunnarp. 

 

Avmaskning 

Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

 

Klövvård 

Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

 

Hornstatus 
Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

 

 

KALVENS VIKT 

Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
och räkna själv innan intransport sker. 

 

 

 Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

Angus 45 210 

Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

Charolais 54 240 

Hereford 47 220 

Limousin 48 220 

Simmental 54 265 

 

 

HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

 

Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

 

OBS! 

Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
och får således inte något T-tal. 

 

Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
kr. 

 

AVELSVÄRDEN 

Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

 

Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

 

Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

 

Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

 

Hereford: FIX bör vara lägst 95 

 

Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

 

Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

 

GENOMISK SELEKTION 

I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

 

FÖRSÄKRING 

Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

 

Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

 

TJURAUKTION 

Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

 

Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

 

I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

 

För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

 

T-tal 

Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

 

Klövar 

För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

 

Exteriör 

Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
närvarande för de raser som så önskar. 

 

Testiklar 

Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

 

Angus 31 cm 

Hereford 30 cm 

Blonde och Limousin 29 cm 

Charolais och Simmental 32 cm 

 

Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
auktionen. 

 

BESÖK PÅ GUNNARP 

Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

 

Kontaktrådets uppgift 

Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

 

PRÖVNINGSKOSTNAD 

 

Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

Ras Kr/tjur 

Angus 14 950 

Blonde d ´Aquitaine 15 150 

Charolais 15 350 

Hereford 15 150 

Limousin 15 150 

Simmental 15 350 

 

Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

 

Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

Fast avgift 2 900 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

Fast avgift 1 050 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

Ingen extra kostnad 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

 

 

Övriga kostnader 

Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

 

Vägningslistan med brev 

Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

 

Rasspecifika kostnader 

Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

 

Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

Summa 2 500 kr/tjur 

 
 

ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

 

Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

 

Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

 

Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

 

………………………………………………………………………… 

 

Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
option). 

 

 Ja . Nej . 

 

Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

 

 

Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

 


 

Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
godkänner den. 

 


 

Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

 senast den 28 juli 2017. 

 

 

…………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

 

mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

 

………………………………………………….. …………………………………………………. 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adress 

 

e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se  

KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Anders Wiklert, ordf. 

Visnums-Kil Nynäs gård 

681 93 Kristinehamn 

mobil: 070/344 20 72 

e-post: anders@wiklert.se 

 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Johanna Bengtsson, VD 

Vasagatan 29 
541 31 Skövde 

mobil: 070/277 61 06 

e-post: 
Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

 

 

Stationsveterinär 

Carlos Kallay, adjungerad 

Distriktsveterinärstationen 

Estrids väg 3 

291 65 Kristianstad 

tel: 010/122 97 60 

mobil: 070/519 00 03 

e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

 

 

Svenska Angusföreningen 

Benny Gustavsson 

Hagen 

513 90 Fristad 

mobil: 0735/13 14 64 

e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

 

Svenska Blonde föreningen 

Mikael Jonasson 

Katslösa 213 

274 62 Rydsgård 

mobil: 0703/87 00 99 

e-post: m-jonazon@hotmail.com 

 

 

Svenska Charolaisföreningen 

Sven-Olof Hägg 

Sonarps Gård 

241 92 Eslöv 

mobil: 070/541 00 58 

e-post: sven-
olof@sonarpcharolais.se 

 

 

Svenska Herefordföreningen 

Mats Roos 

Stendala Gislöv 18 

272 92 Simrishamn 

mobil: 072/503 38 00 

e-post: stendala@live.se 

 

 

Svenska Limousinföreningen 

Jenny Hansson 

Oderup 9222 

242 97 Hörby 

mobil: 076/211 11 45 

e-post: jenza_89@hotmail.com 

 

 

 

Svenska Simmentalföreningen 

Roger Mårtensson 

Vagnvägen 9 
271 72 Köpingebro 

mobil: 0708/38 50 32 

e-post: 
roger.martensson@bollerup.se 

 

 

Skånesemin 

Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

Råby 2003 

242 92 Hörby 

tel: 0415/195 11 

mobil: 070/524 94 88 

fax: 0415-194 70 

 

 

Individprövningsstationen 


Peter Risberg 

Ekeröd 4540 
242 94 Hörby 

mobil: 070/555 29 30 

e-post: ekerodsr@swipnet.se 

 

Linda Risberg 

Gunnarp 4438 

242 94 Hörby 

mobil: 0733/24 39 50 

e-post: linda.ris@telia.com 

 

Martin Risberg 

mobil: 0733-828 734 

 

 
 

Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

 

Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

 

Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
den svenska nötköttsproduktionen. 


Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
Gunnarp via auktionen. 

 

För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

 

Urval av kalvar 

För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

 

Individprövningen viktig för hela besättningen 

Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

 

Salmonellaprovtagning i riskområden 

Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

 

Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
har införts inför årets prövningsomgång. 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

 

 

Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

VD Ordförande 

 

 

REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

 

ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

 

Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
skall sättas in för individprövning. 

 

Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

 

Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

 

FÖDELSETID 

Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

 

Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
för besked. 

 

MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

 

INSÄTTNING 

Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

 

Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

 

Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

 Grupp 2 25 – 27 september 2017 

 

Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

 Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

 

Intransport 

Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
sänds hem på djurägarens bekostnad. 

 

VETERINÄRA KRAV 

 

Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

 

Isolering före intransport 

I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

 

Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

 

Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
föreskriven tid. 

 

Ankomstbesiktning på Gunnarp 

Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
anmärkningar kontaktas djurägaren. 

 

Klippning 

Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
klippning utförd av prövningsstationens personal. 

 

BVD 

Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

 

Paratuberkulos 

Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
Djurhälsan. 

 

Salmonella 

I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

 

Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
vara: 

1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
samband med ordinarie veterinärundersökning. 

2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
Gunnarp. 

 

Avmaskning 

Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

 

Klövvård 

Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

 

Hornstatus 
Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

 

 

KALVENS VIKT 

Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
och räkna själv innan intransport sker. 

 

 

 Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

Angus 45 210 

Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

Charolais 54 240 

Hereford 47 220 

Limousin 48 220 

Simmental 54 265 

 

 

HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

 

Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

 

OBS! 

Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
och får således inte något T-tal. 

 

Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
kr. 

 

AVELSVÄRDEN 

Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

 

Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

 

Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

 

Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

 

Hereford: FIX bör vara lägst 95 

 

Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

 

Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

 

GENOMISK SELEKTION 

I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

 

FÖRSÄKRING 

Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

 

Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

 

TJURAUKTION 

Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

 

Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

 

I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

 

För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

 

T-tal 

Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

 

Klövar 

För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

 

Exteriör 

Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
närvarande för de raser som så önskar. 

 

Testiklar 

Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

 

Angus 31 cm 

Hereford 30 cm 

Blonde och Limousin 29 cm 

Charolais och Simmental 32 cm 

 

Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
auktionen. 

 

BESÖK PÅ GUNNARP 

Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

 

Kontaktrådets uppgift 

Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

 

PRÖVNINGSKOSTNAD 

 

Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

Ras Kr/tjur 

Angus 14 950 

Blonde d ´Aquitaine 15 150 

Charolais 15 350 

Hereford 15 150 

Limousin 15 150 

Simmental 15 350 

 

Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

 

Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

Fast avgift 2 900 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

Fast avgift 1 050 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

Ingen extra kostnad 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

 

 

Övriga kostnader 

Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

 

Vägningslistan med brev 

Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

 

Rasspecifika kostnader 

Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

 

Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

Summa 2 500 kr/tjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

 

Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

 

Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

 

Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

 

………………………………………………………………………… 

 

Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
option). 

 

 Ja . Nej . 

 

Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

 

 

Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

 


 

Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
godkänner den. 

 


 

Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

 senast den 28 juli 2017. 

 

 

…………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

 

mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

 

………………………………………………….. …………………………………………………. 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adress 

 

e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

 

KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Anders Wiklert, ordf. 

Visnums-Kil Nynäs gård 

681 93 Kristinehamn 

mobil: 070/344 20 72 

e-post: anders@wiklert.se 

 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Johanna Bengtsson, VD 

Vasagatan 29 
541 31 Skövde 

mobil: 070/277 61 06 

e-post: 
Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

 

 

Stationsveterinär 

Carlos Kallay, adjungerad 

Distriktsveterinärstationen 

Estrids väg 3 

291 65 Kristianstad 

tel: 010/122 97 60 

mobil: 070/519 00 03 

e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

 

 

Svenska Angusföreningen 

Benny Gustavsson 

Hagen 

513 90 Fristad 

mobil: 0735/13 14 64 

e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

 

Svenska Blonde föreningen 

Mikael Jonasson 

Katslösa 213 

274 62 Rydsgård 

mobil: 0703/87 00 99 

e-post: m-jonazon@hotmail.com 

 

 

Svenska Charolaisföreningen 

Sven-Olof Hägg 

Sonarps Gård 

241 92 Eslöv 

mobil: 070/541 00 58 

e-post: sven-
olof@sonarpcharolais.se 

 

 

Svenska Herefordföreningen 

Mats Roos 

Stendala Gislöv 18 

272 92 Simrishamn 

mobil: 072/503 38 00 

e-post: stendala@live.se 

 

 

Svenska Limousinföreningen 

Jenny Hansson 

Oderup 9222 

242 97 Hörby 

mobil: 076/211 11 45 

e-post: jenza_89@hotmail.com 

 

 

 

Svenska Simmentalföreningen 

Roger Mårtensson 

Vagnvägen 9 
271 72 Köpingebro 

mobil: 0708/38 50 32 

e-post: 
roger.martensson@bollerup.se 

 

 

Skånesemin 

Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

Råby 2003 

242 92 Hörby 

tel: 0415/195 11 

mobil: 070/524 94 88 

fax: 0415-194 70 

 

 

Individprövningsstationen 


Peter Risberg 

Ekeröd 4540 
242 94 Hörby 

mobil: 070/555 29 30 

e-post: ekerodsr@swipnet.se 

 

Linda Risberg 

Gunnarp 4438 

242 94 Hörby 

mobil: 0733/24 39 50 

e-post: linda.ris@telia.com 

 

Martin Risberg 

mobil: 0733-828 734 

 

 
 

Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

 

Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

 

Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
den svenska nötköttsproduktionen. 


Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
Gunnarp via auktionen. 

 

För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

 

Urval av kalvar 

För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

 

Individprövningen viktig för hela besättningen 

Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

 

Salmonellaprovtagning i riskområden 

Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

 

Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
har införts inför årets prövningsomgång. 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

 

 

Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

VD Ordförande 

 

 

REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

 

ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

 

Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
skall sättas in för individprövning. 

 

Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

 

Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

 

FÖDELSETID 

Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

 

Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
för besked. 

 

MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

 

INSÄTTNING 

Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

 

Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

 

Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

 Grupp 2 25 – 27 september 2017 

 

Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

 Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

 

Intransport 

Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
sänds hem på djurägarens bekostnad. 

 

VETERINÄRA KRAV 

 

Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

 

Isolering före intransport 

I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

 

Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

 

Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
föreskriven tid. 

 

Ankomstbesiktning på Gunnarp 

Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
anmärkningar kontaktas djurägaren. 

 

Klippning 

Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
klippning utförd av prövningsstationens personal. 

 

BVD 

Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

 

Paratuberkulos 

Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
Djurhälsan. 

 

Salmonella 

I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

 

Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
vara: 

1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
samband med ordinarie veterinärundersökning. 

2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
Gunnarp. 

 

Avmaskning 

Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

 

Klövvård 

Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

 

Hornstatus 
Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

 

 

KALVENS VIKT 

Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
och räkna själv innan intransport sker. 

 

 

 Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

Angus 45 210 

Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

Charolais 54 240 

Hereford 47 220 

Limousin 48 220 

Simmental 54 265 

 

 

HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

 

Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

 

OBS! 

Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
och får således inte något T-tal. 

 

Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
kr. 

 

AVELSVÄRDEN 

Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

 

Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

 

Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

 

Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

 

Hereford: FIX bör vara lägst 95 

 

Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

 

Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

 

GENOMISK SELEKTION 

I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

 

FÖRSÄKRING 

Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

 

Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

 

TJURAUKTION 

Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

 

Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

 

I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

 

För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

 

T-tal 

Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

 

Klövar 

För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

 

Exteriör 

Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
närvarande för de raser som så önskar. 

 

Testiklar 

Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

 

Angus 31 cm 

Hereford 30 cm 

Blonde och Limousin 29 cm 

Charolais och Simmental 32 cm 

 

Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
auktionen. 

 

BESÖK PÅ GUNNARP 

Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

 

Kontaktrådets uppgift 

Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

 

PRÖVNINGSKOSTNAD 

 

Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

Ras Kr/tjur 

Angus 14 950 

Blonde d ´Aquitaine 15 150 

Charolais 15 350 

Hereford 15 150 

Limousin 15 150 

Simmental 15 350 

 

Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

 

Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

Fast avgift 2 900 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

Fast avgift 1 050 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

Ingen extra kostnad 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

 

 

Övriga kostnader 

Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

 

Vägningslistan med brev 

Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

 

Rasspecifika kostnader 

Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

 

Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

Summa 2 500 kr/tjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

 

Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

 

Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

 

Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

 

………………………………………………………………………… 

 

Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
option). 

 

 Ja . Nej . 

 

Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

 

 

Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

 


 

Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
godkänner den. 

 


 

Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

 senast den 28 juli 2017. 

 

 

…………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

 

mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

 

………………………………………………….. …………………………………………………. 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adress 

 

e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

 

KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Anders Wiklert, ordf. 

Visnums-Kil Nynäs gård 

681 93 Kristinehamn 

mobil: 070/344 20 72 

e-post: anders@wiklert.se 

 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Johanna Bengtsson, VD 

Vasagatan 29 
541 31 Skövde 

mobil: 070/277 61 06 

e-post: 
Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

 

 

Stationsveterinär 

Carlos Kallay, adjungerad 

Distriktsveterinärstationen 

Estrids väg 3 

291 65 Kristianstad 

tel: 010/122 97 60 

mobil: 070/519 00 03 

e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

 

 

Svenska Angusföreningen 

Benny Gustavsson 

Hagen 

513 90 Fristad 

mobil: 0735/13 14 64 

e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

 

Svenska Blonde föreningen 

Mikael Jonasson 

Katslösa 213 

274 62 Rydsgård 

mobil: 0703/87 00 99 

e-post: m-jonazon@hotmail.com 

 

 

Svenska Charolaisföreningen 

Sven-Olof Hägg 

Sonarps Gård 

241 92 Eslöv 

mobil: 070/541 00 58 

e-post: sven-
olof@sonarpcharolais.se 

 

 

Svenska Herefordföreningen 

Mats Roos 

Stendala Gislöv 18 

272 92 Simrishamn 

mobil: 072/503 38 00 

e-post: stendala@live.se 

 

 

Svenska Limousinföreningen 

Jenny Hansson 

Oderup 9222 

242 97 Hörby 

mobil: 076/211 11 45 

e-post: jenza_89@hotmail.com 

 

 

 

Svenska Simmentalföreningen 

Roger Mårtensson 

Vagnvägen 9 
271 72 Köpingebro 

mobil: 0708/38 50 32 

e-post: 
roger.martensson@bollerup.se 

 

 

Skånesemin 

Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

Råby 2003 

242 92 Hörby 

tel: 0415/195 11 

mobil: 070/524 94 88 

fax: 0415-194 70 

 

 

Individprövningsstationen 


Peter Risberg 

Ekeröd 4540 
242 94 Hörby 

mobil: 070/555 29 30 

e-post: ekerodsr@swipnet.se 

 

Linda Risberg 

Gunnarp 4438 

242 94 Hörby 

mobil: 0733/24 39 50 

e-post: linda.ris@telia.com 

 

Martin Risberg 

mobil: 0733-828 734 

 

 
 

Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

 

Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

 

Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
den svenska nötköttsproduktionen. 


Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
Gunnarp via auktionen. 

 

För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

 

Urval av kalvar 

För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

 

Individprövningen viktig för hela besättningen 

Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

 

Salmonellaprovtagning i riskområden 

Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

 

Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
har införts inför årets prövningsomgång. 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

 

 

Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

VD Ordförande 

 

 

REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

 

ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

 

Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
skall sättas in för individprövning. 

 

Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

 

Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

 

FÖDELSETID 

Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

 

Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
för besked. 

 

MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

 

INSÄTTNING 

Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

 

Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

 

Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

 Grupp 2 25 – 27 september 2017 

 

Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

 Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

 

Intransport 

Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
sänds hem på djurägarens bekostnad. 

 

VETERINÄRA KRAV 

 

Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

 

Isolering före intransport 

I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

 

Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

 

Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
föreskriven tid. 

 

Ankomstbesiktning på Gunnarp 

Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
anmärkningar kontaktas djurägaren. 

 

Klippning 

Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
klippning utförd av prövningsstationens personal. 

 

BVD 

Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

 

Paratuberkulos 

Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
Djurhälsan. 

 

Salmonella 

I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

 

Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
vara: 

1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
samband med ordinarie veterinärundersökning. 

2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
Gunnarp. 

 

Avmaskning 

Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

 

Klövvård 

Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

 

Hornstatus 
Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

 

 

KALVENS VIKT 

Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
och räkna själv innan intransport sker. 

 

 

 Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

Angus 45 210 

Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

Charolais 54 240 

Hereford 47 220 

Limousin 48 220 

Simmental 54 265 

 

 

HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

 

Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

 

OBS! 

Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
och får således inte något T-tal. 

 

Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
kr. 

 

AVELSVÄRDEN 

Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

 

Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

 

Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

 

Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

 

Hereford: FIX bör vara lägst 95 

 

Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

 

Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

 

GENOMISK SELEKTION 

I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

 

FÖRSÄKRING 

Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

 

Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

 

TJURAUKTION 

Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

 

Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

 

I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

 

För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

 

T-tal 

Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

 

Klövar 

För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

 

Exteriör 

Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
närvarande för de raser som så önskar. 

 

Testiklar 

Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

 

Angus 31 cm 

Hereford 30 cm 

Blonde och Limousin 29 cm 

Charolais och Simmental 32 cm 

 

Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
auktionen. 

 

BESÖK PÅ GUNNARP 

Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

 

Kontaktrådets uppgift 

Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

 

PRÖVNINGSKOSTNAD 

 

Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

Ras Kr/tjur 

Angus 14 950 

Blonde d ´Aquitaine 15 150 

Charolais 15 350 

Hereford 15 150 

Limousin 15 150 

Simmental 15 350 

 

Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

 

Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

Fast avgift 2 900 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

Fast avgift 1 050 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

Ingen extra kostnad 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

 

 

Övriga kostnader 

Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

 

Vägningslistan med brev 

Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

 

Rasspecifika kostnader 

Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

 

Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

Summa 2 500 kr/tjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

 

Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

 

Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

 

Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

 

………………………………………………………………………… 

 

Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
option). 

 

 Ja . Nej . 

 

Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

 

 

Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

 


 

Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
godkänner den. 

 


 

Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

 senast den 28 juli 2017. 

 

 

…………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

 

mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

 

………………………………………………….. …………………………………………………. 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adress 

 

e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

 

KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Anders Wiklert, ordf. 

Visnums-Kil Nynäs gård 

681 93 Kristinehamn 

mobil: 070/344 20 72 

e-post: anders@wiklert.se 

 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Johanna Bengtsson, VD 

Vasagatan 29 
541 31 Skövde 

mobil: 070/277 61 06 

e-post: 
Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

 

 

Stationsveterinär 

Carlos Kallay, adjungerad 

Distriktsveterinärstationen 

Estrids väg 3 

291 65 Kristianstad 

tel: 010/122 97 60 

mobil: 070/519 00 03 

e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

 

 

Svenska Angusföreningen 

Benny Gustavsson 

Hagen 

513 90 Fristad 

mobil: 0735/13 14 64 

e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

 

Svenska Blonde föreningen 

Mikael Jonasson 

Katslösa 213 

274 62 Rydsgård 

mobil: 0703/87 00 99 

e-post: m-jonazon@hotmail.com 

 

 

Svenska Charolaisföreningen 

Sven-Olof Hägg 

Sonarps Gård 

241 92 Eslöv 

mobil: 070/541 00 58 

e-post: sven-
olof@sonarpcharolais.se 

 

 

Svenska Herefordföreningen 

Mats Roos 

Stendala Gislöv 18 

272 92 Simrishamn 

mobil: 072/503 38 00 

e-post: stendala@live.se 

 

 

Svenska Limousinföreningen 

Jenny Hansson 

Oderup 9222 

242 97 Hörby 

mobil: 076/211 11 45 

e-post: jenza_89@hotmail.com 

 

 

 

Svenska Simmentalföreningen 

Roger Mårtensson 

Vagnvägen 9 
271 72 Köpingebro 

mobil: 0708/38 50 32 

e-post: 
roger.martensson@bollerup.se 

 

 

Skånesemin 

Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

Råby 2003 

242 92 Hörby 

tel: 0415/195 11 

mobil: 070/524 94 88 

fax: 0415-194 70 

 

 

Individprövningsstationen 


Peter Risberg 

Ekeröd 4540 
242 94 Hörby 

mobil: 070/555 29 30 

e-post: ekerodsr@swipnet.se 

 

Linda Risberg 

Gunnarp 4438 

242 94 Hörby 

mobil: 0733/24 39 50 

e-post: linda.ris@telia.com 

 

Martin Risberg 

mobil: 0733-828 734 

 

 
 

Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

 

Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

 

Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
den svenska nötköttsproduktionen. 


Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
Gunnarp via auktionen. 

 

För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

 

Urval av kalvar 

För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

 

Individprövningen viktig för hela besättningen 

Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

 

Salmonellaprovtagning i riskområden 

Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

 

Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
har införts inför årets prövningsomgång. 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

 

 

Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

VD Ordförande 

 

 

REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

 

ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

 

Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
skall sättas in för individprövning. 

 

Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

 

Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

 

FÖDELSETID 

Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

 

Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
för besked. 

 

MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

 

INSÄTTNING 

Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

 

Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

 

Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

 Grupp 2 25 – 27 september 2017 

 

Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

 Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

 

Intransport 

Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
sänds hem på djurägarens bekostnad. 

 

VETERINÄRA KRAV 

 

Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

 

Isolering före intransport 

I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

 

Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

 

Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
föreskriven tid. 

 

Ankomstbesiktning på Gunnarp 

Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
anmärkningar kontaktas djurägaren. 

 

Klippning 

Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
klippning utförd av prövningsstationens personal. 

 

BVD 

Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

 

Paratuberkulos 

Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
Djurhälsan. 

 

Salmonella 

I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

 

Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
vara: 

1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
samband med ordinarie veterinärundersökning. 

2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
Gunnarp. 

 

Avmaskning 

Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

 

Klövvård 

Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

 

Hornstatus 
Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

 

 

KALVENS VIKT 

Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
och räkna själv innan intransport sker. 

 

 

 Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

Angus 45 210 

Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

Charolais 54 240 

Hereford 47 220 

Limousin 48 220 

Simmental 54 265 

 

 

HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

 

Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

 

OBS! 

Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
och får således inte något T-tal. 

 

Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
kr. 

 

AVELSVÄRDEN 

Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

 

Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

 

Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

 

Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

 

Hereford: FIX bör vara lägst 95 

 

Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

 

Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

 

GENOMISK SELEKTION 

I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

 

FÖRSÄKRING 

Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

 

Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

 

TJURAUKTION 

Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

 

Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

 

I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

 

För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

 

T-tal 

Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

 

Klövar 

För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

 

Exteriör 

Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
närvarande för de raser som så önskar. 

 

Testiklar 

Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

 

Angus 31 cm 

Hereford 30 cm 

Blonde och Limousin 29 cm 

Charolais och Simmental 32 cm 

 

Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
auktionen. 

 

BESÖK PÅ GUNNARP 

Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

 

Kontaktrådets uppgift 

Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

 

PRÖVNINGSKOSTNAD 

 

Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

Ras Kr/tjur 

Angus 14 950 

Blonde d ´Aquitaine 15 150 

Charolais 15 350 

Hereford 15 150 

Limousin 15 150 

Simmental 15 350 

 

Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

 

Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

Fast avgift 2 900 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

Fast avgift 1 050 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

Ingen extra kostnad 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

 

 

Övriga kostnader 

Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

 

Vägningslistan med brev 

Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

 

Rasspecifika kostnader 

Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

 

Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

Summa 2 500 kr/tjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

 

Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

 

Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

 

Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

 

………………………………………………………………………… 

 

Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
option). 

 

 Ja . Nej . 

 

Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

 

 

Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

 


 

Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
godkänner den. 

 


 

Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

 senast den 28 juli 2017. 

 

 

…………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

 

mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

 

………………………………………………….. …………………………………………………. 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adress 

 

e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

 

KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Anders Wiklert, ordf. 

Visnums-Kil Nynäs gård 

681 93 Kristinehamn 

mobil: 070/344 20 72 

e-post: anders@wiklert.se 

 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Johanna Bengtsson, VD 

Vasagatan 29 
541 31 Skövde 

mobil: 070/277 61 06 

e-post: 
Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

 

 

Stationsveterinär 

Carlos Kallay, adjungerad 

Distriktsveterinärstationen 

Estrids väg 3 

291 65 Kristianstad 

tel: 010/122 97 60 

mobil: 070/519 00 03 

e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

 

 

Svenska Angusföreningen 

Benny Gustavsson 

Hagen 

513 90 Fristad 

mobil: 0735/13 14 64 

e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

 

Svenska Blonde föreningen 

Mikael Jonasson 

Katslösa 213 

274 62 Rydsgård 

mobil: 0703/87 00 99 

e-post: m-jonazon@hotmail.com 

 

 

Svenska Charolaisföreningen 

Sven-Olof Hägg 

Sonarps Gård 

241 92 Eslöv 

mobil: 070/541 00 58 

e-post: sven-
olof@sonarpcharolais.se 

 

 

Svenska Herefordföreningen 

Mats Roos 

Stendala Gislöv 18 

272 92 Simrishamn 

mobil: 072/503 38 00 

e-post: stendala@live.se 

 

 

Svenska Limousinföreningen 

Jenny Hansson 

Oderup 9222 

242 97 Hörby 

mobil: 076/211 11 45 

e-post: jenza_89@hotmail.com 

 

 

 

Svenska Simmentalföreningen 

Roger Mårtensson 

Vagnvägen 9 
271 72 Köpingebro 

mobil: 0708/38 50 32 

e-post: 
roger.martensson@bollerup.se 

 

 

Skånesemin 

Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

Råby 2003 

242 92 Hörby 

tel: 0415/195 11 

mobil: 070/524 94 88 

fax: 0415-194 70 

 

 

Individprövningsstationen 


Peter Risberg 

Ekeröd 4540 
242 94 Hörby 

mobil: 070/555 29 30 

e-post: ekerodsr@swipnet.se 

 

Linda Risberg 

Gunnarp 4438 

242 94 Hörby 

mobil: 0733/24 39 50 

e-post: linda.ris@telia.com 

 

Martin Risberg 

mobil: 0733-828 734 

 

 
 

Inbjudan till individprövningen på Gunnarp! 

 

Efter ytterligare ett år med rekordhögt medelpris på auktionen är det nu dags att anmäla kalvar till nästa 
prövningsomgång 2017/2018. Vi har därför glädjen att bjuda in till en ny spännande prövningsperiod. 

 

Individprövningens målsättning är att under likvärdiga förhållanden testa och jämföra köttrastjurar. De tjurar som 
säljs på auktionen i mars 2018 har klarat alla uppsatta krav och är därför varudeklarerade för många ekonomiskt 
viktiga egenskaper. Vi är övertygade om att de alla kommer att bidra till att ytterligare förbättra djurmaterialet i 
den svenska nötköttsproduktionen. 


Prövningsverksamheten drivs och utvecklas i tätt samarbete med rasföreningarna. Ett T-tal beräknas utifrån 
tillväxtprestationen under prövningsperioden. Den linjära exteriörbedömningen är en hjälp i bedömningen av 
funktionalitet. Genom att mäta tjurarnas pungomkrets bedöms framtida förväntad fertilitet. Klövhälsan beskrivs 
genom ett klövbetyg och lynnet bedöms i den dagliga och omfattande hanteringen av tjurarna. Alla tjurar 
ultraljudas för att skatta viktiga kvalitetsegenskaper för nötkött. Allt detta tillsammans med en noggrann 
veterinärbesiktning, där palpation av testiklarna ingår, borgar för att det är tjurar av hög kvalitet som lämnar 
Gunnarp via auktionen. 

 

För närvarande pågår ett arbete med ett nytt auktionsgodkännande vilket innebär att ett nytt prövningstal kommer 
att beräknas fram för årets prövningsomgång genom valda egenskaper och viktningar från respektive rasförening. 
Prövningstalet kommer inte användas för auktionsgodkännande under prövningsomgång 2017/2018 utan kommer 
enbart redovisas som en information för ökad kunskap och förståelse för hur det fungerar. Faller systemet väl ut 
kan det komma att införas under prövningsomgång 2018/2019. 

 

Urval av kalvar 

För att snabba på avelsframsteget är det viktigt att det är årgångens bästa tjurkalvar som sätts in på Gunnarp. 
Använd de enskilda avelsvärdena och det sammanvägda avelsindexet som hjälpmedel för att hitta de rätta 
kalvarna. Nya avelsvärden är beräknade nu i maj. Rasföreningarnas avelsråd hjälper gärna till med att välja ut 
kalvar så tveka inte att kontakta dem om du vill ha hjälp med att utse lämpliga kandidater. 

 

Individprövningen viktig för hela besättningen 

Individprövningen gör det möjligt att jämföra ditt eget avelsmaterial med andra besättningars, vilket är ett viktigt 
led i arbetet med att förbättra den egna besättningen. Det är också en reklamplats för besättningen. På 
köttrasprövningens hemsida presenteras tjurarna med härstamning, avelsvärden, vägningslistor m.m. Som 
uppfödare kan du också be om att få länkning till egen hemsida. 

 

Salmonellaprovtagning i riskområden 

Provtagning för salmonella är precis som i fjol endast obligatoriskt för de besättningar som ligger inom landets 
fyra identifierade riskområden, två områden i Skåne och två på Öland. 

 

Läs noga igenom inbjudan innan du anmäler din/dina kalvar så du inte missar någon av de förändringar som 
har införts inför årets prövningsomgång. 

 

Välkommen med Din anmälan! 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

 

 

Johanna Bengtsson Anders Wiklert 

VD Ordförande 

 

 

REGLER FÖR PRÖVNINGSOMGÅNGEN 2017/2018 

Individprövningen av köttrastjurar är en officiell avelsvärdering och följer rambestämmelser fastställda 
av Statens Jordbruksverk. Växa Sverige är huvudman för den officiella kontrollen och fastställer 
detaljreglerna. Reglerna finns att läsa på köttrasprövningens hemsida. 

 

ANMÄLAN OCH TILLDELNING AV PRÖVNINGSPLATSER 

Anmälan av tjurar till individprövningen skall ske till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, på bifogad 
anmälningsblankett senast den 1 juni 2017. Var vänlig respektera sista anmälningsdag. 

 

Du kan anmäla flera tjurkalvar än du önskar pröva och göra det slutgiltiga valet av individ 
närmare insättningsdagen. Rasföreningarna rangerar alla tjurar inom ras och föreslår vilka som 
skall sättas in för individprövning. 

 

Tilldelning av platser görs av Svensk Köttrasprövning AB i samarbete med respektive rasförening. 
Hänsyn tas till anmälda tjurkalvars härstamning, avelsvärden och vikter. Djurägare som har synpunkter 
på hur prioriteringen har gjorts ska skriftligen kontakta Svensk Köttrasprövning AB senast 2017-07-07. 
Överklagan sker till Nötkontrollnämnden, Växa Sverige. 

 

Alla anmälande besättningar får besked om tilldelning av plats/platser samt information om 
provtagningar, veterinärintyg, intransport m m i brevutskick senast den 30 juni 2017. 

 

FÖDELSETID 

Tjurarna skall vara födda mellan den 20 december 2016 och den 10 april 2017. 

 

Har rasen (gäller denna omgång endast för Blonde) bara en insättningsgrupp får skillnaden i 
födelsetidpunkt mellan den äldsta och den yngsta tjuren inte överstiga 60 dagar. Kontakta rasföreningen 
för besked. 

 

MODERNS INKALVNINGSÅLDER 

Kalvens mor ska ha en inkalvningsålder som understiger 40 månader. 

 

INSÄTTNING 

Insättningen av samtliga tjurar sker mellan den 14 – 16 augusti 2017. 

 

Tjurarna delas in i två grupper med hänsyn till födelsetid och antalet tjurar. Vilka födelsedatum som 
gäller för vilken grupp fastställs efter insättningen. Gruppindelningen används vid beräkning av T-tal 
samt vid redovisningen av tillväxter och levande vikter under prövningsperioden. 

 

Startvägning: Grupp 1 11 – 13 september 2017 

 Grupp 2 25 – 27 september 2017 

 

Slutvägning: Grupp 1 13 - 15 februari 2018 

 Grupp 2 27 februari – 1 mars 2018 

 

Intransport 

Transport av kalvarna till Gunnarp sker enskilt eller via samtransport organiserad 

av Svensk Köttrasprövning AB. Var noggrann i hur du kryssar i val av intransport då det är ett viktigt 

underlag för transportplaneringen av samtransporten. Intransporten ska ske i rena transporter och endast 
tillsammans med andra kalvar som också ska till Gunnarp. Djurägaren står för alla kostnader i samband 
med intransporten. Intransporterade tjurar som, av någon anledning, inte uppfyller intagningskraven 
sänds hem på djurägarens bekostnad. 

 

VETERINÄRA KRAV 

 

Veterinärundersökning i hemmabesättningen 

Samtliga prövningskalvar ska veterinärundersökas i hemmabesättningen under perioden 17 – 21 juli 
2017 och veterinärintyg ska vara stationen tillhanda senast den 28 juli. Underlag för veterinärintyg med 
anvisningar om provtagningar m.m. kommer att sändas ut senast den 30 juni. 

 

Isolering före intransport 

I samband med veterinärbesiktningen ska tjurkalven och modern, om kalven inte är avvand, isoleras från 
övriga djur i hemmabesättningen och sedan hållas isolerade fram till insättningen på Gunnarp. 

 

Minimikrav för isolering är att den grupp av djur som kalven går i vid veterinärundersökningen hålls 
intakt och inte tillförs några nya djur. Gruppen får inte ha några nos- och/eller träckkontakter med andra 
djur. Vid hantering eller uppstallning inomhus gäller att utrymmet ska vara rent och torrt. Utrymmet får 
inte ha gemensam gödselskrapa eller gemensamt skrapad gödselgång med andra uppstallade djur. 

 

Besiktigande veterinär ska intyga att isoleringen är tillfredsställande i samband med 
veterinärundersökningen. Djurägaren intygar att djuren hålls isolerade enligt uppställda krav, under 
föreskriven tid. 

 

Ankomstbesiktning på Gunnarp 

Tjurarna besiktigas av stationsveterinären efter ankomst till Gunnarp. En omfattande och 
noggrann kontroll av tjurens anatomi och hälsotillstånd görs. Om tjuren har allvarliga 
anmärkningar kontaktas djurägaren. 

 

Klippning 

Tjurarna ska vara klippta vid insättningen. Oklippta tjurar debiteras en extra avgift på 500 kr för 
klippning utförd av prövningsstationens personal. 

 

BVD 

Alla prövande besättningar ska vara anslutna till BVD-programmet och friförklarade. 

 

Paratuberkulos 

Prövande besättningar ska ha uppnått A-status i Para – TB-programmet före den 19 maj 2017. 
Status i besättningar som tilldelats prövningsplats kommer att kontrolleras genom Gård & 
Djurhälsan. 

 

Salmonella 

I besättningar som ligger i landets fyra riskområden, inom Hörby och Sjöbo kommun i Skåne 
och hela Öland, ska samtliga djur i den isolerade gruppen provtas för påvisande av 
salmonellastatus genom individuella blodprov som skickas för antikroppsanalys. De 
besättningar som berörs kommer att få särskild information om att provtagning krävs. 

 

Djuren ska vara isolerade i minst 15 dagar före provtagning. Två alternativ för isolering kan 
vara: 

1. Isolering under 15 dagar före ordinarie veterinärbesiktningsvecka och med provtagning i 
samband med ordinarie veterinärundersökning. 

2. Isolering med början vid veterinärundersökningen i ordinarie veterinärbesiktningsvecka, dock 
senast tisdag 18 juli och provtagning efter 15 dagar, den 2 augusti. Väljs detta alternativ kommer 
tiden att vara knapp för att en eventuell utredning ska hinna bli klar innan insättningen på 
Gunnarp. 

 

Avmaskning 

Tjurarna parasitbehandlas vid ankomsten till prövningsstationen. 

 

Klövvård 

Tjurarna kommer att verkas efter slutvägningen. I samband med verkningen bedöms även tjurens 
klövhälsa och ett klövhälsobetyg beräknas. 

 

Hornstatus 
Hornstatus utgör inte grund för rangering vid tilldelning av prövningsplatser. Eftersom tjurarna går i 
lösdrift är det önskvärt att de är avhornade. Tjurarnas hornstatus bestäms fenotypiskt i samband med 
slutvägningen. Möjlighet finns att testa tjurarnas genomiska hornstatus innan insättning på Gunnarp. 
Styrkt genomisk hornstatus kommer att redovisas i auktionskatalogen. 

Dna-test för hornlöshet kan utföras via Skånesemin. Det är då blodprov som gäller. Kontakta 
Skånesemin, i första hand Johan Sandström tel 0415- 195 12 för mer information. 

Det går också bra att skicka prover, blod eller hår, direkt till GenoSkan i Danmark. Proverna 
skickas på adress GenoSkan A/S, Niels Pedersens Alle 2, DK 8830 Tjele, Märk provet med 
djurnummer samt ägarens namn och adress. Tas hårprov ska 40-50 strå med tydliga hårrötter 
skickas in. Helst ska håren tas på svansens spets. En Excel-fil, som du hittar på 
Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se, under rubriken ”Fakta & Verktyg” ska 
skickas per mail till order@genoskan.dk, helst före att proverna skickas in. Vid frågor kontakta 
GenoSkan på mailadress mail@genoskan.dk. 

Vill du även testa anlag för hårlöshet går det bra på samma prov oavsett om du testar via 
Skånesemin eller skickar direkt till GenoSkan. 

 

 

KALVENS VIKT 

Nedanstående gäller, avseende födelsevikt och vikt vid 150 dagars ålder, för deltagande i prövningen. 
Den korrigerade 150 dagars-vikten beräknas efter vägning vid ankomsten till Gunnarp och korrigeringar 
görs för moderns ålder enligt den modell som används i KAP. På köttrasprövningens hemsida finns en 
mall för beräkning av 150 dagars vikt under rubriken ”Fakta & Verktyg”. Använd den om du vill väga 
och räkna själv innan intransport sker. 

 

 

 Högsta korr. födelsevikt Lägsta korr. 150-dagarsvikt 

Angus 45 210 

Blonde d´Aquitaine Kontakta avelsrådet för besked 

Charolais 54 240 

Hereford 47 220 

Limousin 48 220 

Simmental 54 265 

 

 

HÄRSTAMNINGSVERIFIERING 

Båda tjurens föräldrar ska vara stambokförda i NABs A-stambok. 

 

Hårprov för härstamningsverifiering av tjurarna ska vara skickat före intransport 
till Gunnarp. Ta hårprov SENAST i samband med veterinärbesiktningen före insättning. Glöm inte 
hårprov för modern, om hon inte tidigare är testad! Är fadern till kalven en egenuppfödd tjur, kontrollera 
att fadern är härstamningsverifierad. Beställning av analysen ska göras via www.vxa.se och ”Mina 
sidor” – ”DNA-analyser” – ”Härstamningsverifiering”. 

 

OBS! 

Tjurar vars härstamningsverifiering inte är klar före slutvägningen kommer inte att slutvägas 
och får således inte något T-tal. 

 

Tjurar där hårprov tas vid insättningen på Gunnarp kommer att debiteras en extra avgift på 500 
kr. 

 

AVELSVÄRDEN 

Nedan följer rasföreningarnas rekommendationer för avelsvärden vid urval av kalvar till prövningen. 
Notera att det inte är ett krav för insättning att rekommendationerna följs. Rasföreningarna tar hänsyn 
även till andra aspekter, t ex en intressant härstamning, då urvalet av kalvar görs. 

 

Angus: FödM och FödD max 108, FIX lägst 95. 

 

Blonde: inga rekommendationer för avelsvärden. 

 

Charolais: 200M lägst 98, slaktkroppstillväxt lägst 106, LkD lägst 93 och AIX lägst +9. 

 

Hereford: FIX bör vara lägst 95 

 

Limousin: inga rekommendationer för avelsvärden 

 

Simmental: FvD och FvM högst110, 200M lägst 100, tillväxt totalt lägst 106. FIX bör inte understiga 
95, MIX bör inte understiga 100 samt AIX ska vara lägst +5. 

 

GENOMISK SELEKTION 

I Svensk Köttrasprövnings regi drivs ett projekt med syfte att bidra till, i första hand, utveckling av och i 
framtiden även implementering av genomiska avelsvärden. Med anledning av detta kommer blodprov 
att tas på samtliga tjurar under prövningen. 

 

FÖRSÄKRING 

Alla tjurar som sätts in på Gunnarp ska vara individuellt försäkrade i Agria. Svensk Köttrasprövning AB 
ansvarar för att försäkra samtliga tjurar. Premien debiteras djurägaren. Vid insättningen är samtliga 
tjurar försäkrade till ett värde av 14 000 kr, försäkringsbeloppet höjs därefter med 2 200 kr/månad upp 
till 25 000 kr. För auktionstjurarna ingår även ett skydd mot dolda fel under två månader efter 
försäljning. Detta förutsätter dock att tjuren även efter försäljningen är försäkrad hos Agria. 

Djurägare som önskar försäkra sin tjur till ett högre belopp än ovanstående kan teckna en individuell 
tilläggsförsäkring på ytterligare maximalt 25 000 kr. 

 

Premien för grundförsäkringen är 1000 kr/tjur och för tilläggsförsäkringen 85 kr/1 000 kr 
försäkringsbelopp. Fullständiga försäkringsvillkor skickas tillsammans med antagningsbesked. 

 

TJURAUKTION 

Försäljning av godkända tjurar sker genom auktion torsdagen den 29 mars 2018. 

 

Samtliga godkända tjurar deltar obligatoriskt i auktionen. Undantag medges för att ta hem egen tjur att 
användas i den egna besättningen. Tjurar som tas ut till semintjurar kan inte tas hem. 

 

I sällsynta fall kan rasens avelsråd rekommendera en ägare att inte låta en godkänd tjur vara med på 
auktionen. Detta kan ske då en individ utvecklats i helt fel riktning sedan den auktionsgrundande 
bedömningen utförts. Ägaren har då rätt att ta bort tjuren från auktionen om denne så vill. 

 

För auktionsgodkännande ställs krav på T-tal, klövpoäng, exteriör, pungomkrets, lynne och godkänd 
veterinärbesiktning inkl. pungpalpation. 

 

T-tal 

Tjurar med T-tal 99 och lägre är underkända. Tjurar med T-tal 100 eller högre är auktionsgodkända 
enligt rasföreningarnas bestämmelser. Angus, Blonde d’Aquitaine, Charolais, Limousin och Hereford är 
auktionsgodkända med T-tal lägst 100. För Simmental gäller T-tal lägst 102 för auktionsdeltagande. 

 

Klövar 

För auktionsgodkännande krävs en klövhälsopoäng på lägst 5 (10-gradiga skala). 10 innebär att tjurens 
klövar är helt utan allvarliga anmärkningar. Tjur med anmärkning på allvarlig form av understucken 
yttervägg är inte auktionsgodkänd. 

 

Exteriör 

Under prövningsperioden genomgår tjurarna en linjär exteriörbeskrivning där de enskilda 
bedömningssiffrorna även sammanvägs till tre bedömningsgrupper ”kropp”, ”muskler” och ”helhet”. 
Den nordiska bedömningsmodellen är under fortsatt utveckling och krav för deltagande i auktionen 
kommer att beslutas senare. I samband med bedömningen kommer även en rasprepresentant vara 
närvarande för de raser som så önskar. 

 

Testiklar 

Testikelomkretsen mäts i samband med veterinärbesiktningen efter slutvägningen och resultatet 
korrigeras till 365 dagars ålder. De gränsvärden som gäller för auktionsdeltagande anges nedan. 

 

Angus 31 cm 

Hereford 30 cm 

Blonde och Limousin 29 cm 

Charolais och Simmental 32 cm 

 

Ultraljudsscanning för skattning av slaktkroppsegenskaper 

Samtliga tjurar kommer att scannas över ryggmusklen för att skatta viktiga slaktkroppsegenskaper. 
Resultat för muskeldjup, underhudfettets tjocklek och marmorering kommer att presenteras innan 
auktionen. 

 

BESÖK PÅ GUNNARP 

Gunnarp är en sluten station och under prövningsperioden tillåts inga besök av tjurägare utom på den 
speciellt anordnade besöksdagen. Besöksdagen är vartannat år och kommer inte att äga rum under 
prövningsomgång 2017/2018. Kontaktrådet har möjligheter att besöka Gunnarp när de så önskar för att 
besiktiga tjurarna och informera uppfödarna om tjurarnas utveckling. 

 

Kontaktrådets uppgift 

Alla kontakter gällande enskilda tjurar under prövningsperioden sker via rasens kontaktråd. Det är inte 
tillåtet att kontakta Gunnarps personal för information om enskilda tjurar. 

 

PRÖVNINGSKOSTNAD 

 

Grundavgift, från insättning till första möjliga slaktdag efter slutvägningen 

Ras Kr/tjur 

Angus 14 950 

Blonde d ´Aquitaine 15 150 

Charolais 15 350 

Hereford 15 150 

Limousin 15 150 

Simmental 15 350 

 

Avgiften debiteras ”A conto” vid sammanlagt fyra tillfällen. En förseningsavgift på 200 kr 
kommer att debiteras vid för sent betalda fakturor. 

 

Slutavräkning för tjurar som deltar i auktion eller blir semintjurar 

Fast avgift 2 900 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som tas hem efter prövningens slut 

Fast avgift 1 050 kr/tjur 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas på första slaktdag efter prövningens slut 

Ingen extra kostnad 

 

Slutavräkning för tjurar som slaktas senare än första slaktdag efter prövningens slut 

Kostnad: 60 kr/tjur och dag räknat från första slaktdag. 

 

 

Övriga kostnader 

Grundförsäkringspremie 1 000 kr/tjur. 

Härstamningsbevis för anmälda kalvar och stamboksbevis för auktionsgodkända tjurar tas ut via 
husdjursföreningen och bekostas av djurägaren. 

 

Vägningslistan med brev 

Vägningslista läggs ut på hemsidan vid varje vägning. De uppfödare som önskar vägningslistan 
med brev debiteras 100 kr för samtliga vägningslistor. 

 

Rasspecifika kostnader 

Rasföreningar som begär åtgärder utöver de normala rutinerna på stationen debiteras för de extra 
kostnader som dessa åtgärder medför. Kostnaderna meddelas rasföreningens Kontaktråd, som 
ansvarar för att de som har tjur på Gunnarp informeras. 

 

Uppfödare som inte är medlem i rasförening ansluten till NAB 

Kostnader för rasföreningens arbete 2 000 kr/tjur 

Kostnader för NAB:s arbete 500 kr/tjur 

Summa 2 500 kr/tjur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANMÄLAN AV TJURKALVAR TILL INDIVIDPRÖVNING 2017/2018 

SISTA ANMÄLNINGSDAG 1 juni 2017 

 

Besättningsnamn:………………………………… SE-nummer:…………………. 

 

Jag önskar pröva ………kalvar (ange önskat antal) Ras:………..................... 

 

Ange öronnummer på anmälda kalvar: 

 

………………………………………………………………………… 

 

Jag godkänner att VikingGenetics får köpa min tjur(ar) till seminavelsprogrammet (tecknar 
option). 

 

 Ja . Nej . 

 

Anmälan för teckning av option prioriteras vid platstilldelning på prövningsstationen. 

 

 

Jag förbinder mig att följa och acceptera villkor och förutsättningar för deltagande i individprövningen enligt 
gällande regler och enligt information i inbjudan med bilagor och i övrigt det som står i denna 
anmälningsblankett. Kryssa i rutan när du läst punkten och godkänner den. 

 


 

Jag förbinder mig att betala kostnader för mina tjurar på prövningsstationen, enligt specifikation på sidan 7 i 
inbjudan. Om de för prövningen debiterade kostnaderna inte är betalda medger jag att de ovan anmälda, och 
insatta på prövning, tjurarna utgör pant för de obetalda avgifterna. Kryssa i rutan när du läst punkten och 
godkänner den. 

 


 

Veterinärintyg enligt fastställda riktlinjer insändes på adress: Linda Risberg, Gunnarp 4438, 242 94 Hörby, 

 senast den 28 juli 2017. 

 

 

…………………………….. den……/…… 2017 telefon…………………………… 

 

mobil …………………………………………… fax ……………………………….. 

 

………………………………………………….. …………………………………………………. 

Namnteckning Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Adress 

 

e-postadress: ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Anmälan skickas till Sven-Åke Lövgren, Skånesemin, Råby 2003, 242 92 Hörby 

Fax: 0415-19470, e-post: sven-ake.lovgren@skanesemin.se 

 

KONTAKTRÅDETS ADRESSER 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Anders Wiklert, ordf. 

Visnums-Kil Nynäs gård 

681 93 Kristinehamn 

mobil: 070/344 20 72 

e-post: anders@wiklert.se 

 

 

Svensk Köttrasprövning AB 

Johanna Bengtsson, VD 

Vasagatan 29 
541 31 Skövde 

mobil: 070/277 61 06 

e-post: 
Johanna.bengtsson@kottforetagen.se 

 

 

Stationsveterinär 

Carlos Kallay, adjungerad 

Distriktsveterinärstationen 

Estrids väg 3 

291 65 Kristianstad 

tel: 010/122 97 60 

mobil: 070/519 00 03 

e-post: carlos.kallay@dv.sjv.se 

 

 

Svenska Angusföreningen 

Benny Gustavsson 

Hagen 

513 90 Fristad 

mobil: 0735/13 14 64 

e-post: Ben-Hagen@hotmail.com 

 

Svenska Blonde föreningen 

Mikael Jonasson 

Katslösa 213 

274 62 Rydsgård 

mobil: 0703/87 00 99 

e-post: m-jonazon@hotmail.com 

 

 

Svenska Charolaisföreningen 

Sven-Olof Hägg 

Sonarps Gård 

241 92 Eslöv 

mobil: 070/541 00 58 

e-post: sven-
olof@sonarpcharolais.se 

 

 

Svenska Herefordföreningen 

Mats Roos 

Stendala Gislöv 18 

272 92 Simrishamn 

mobil: 072/503 38 00 

e-post: stendala@live.se 

 

 

Svenska Limousinföreningen 

Jenny Hansson 

Oderup 9222 

242 97 Hörby 

mobil: 076/211 11 45 

e-post: jenza_89@hotmail.com 

 

 

 

Svenska Simmentalföreningen 

Roger Mårtensson 

Vagnvägen 9 
271 72 Köpingebro 

mobil: 0708/38 50 32 

e-post: 
roger.martensson@bollerup.se 

 

 

Skånesemin 

Sven-Åke Lövgren, adjungerad 

Råby 2003 

242 92 Hörby 

tel: 0415/195 11 

mobil: 070/524 94 88 

fax: 0415-194 70 

 

 

Individprövningsstationen 


Peter Risberg 

Ekeröd 4540 
242 94 Hörby 

mobil: 070/555 29 30 

e-post: ekerodsr@swipnet.se 

 

Linda Risberg 

Gunnarp 4438 

242 94 Hörby 

mobil: 0733/24 39 50 

e-post: linda.ris@telia.com 

 

Martin Risberg 

mobil: 0733-828 734 

 

 


« Tillbaka