Föreningsplan

Vision

Svenska Simmentalföreningen ska vara en väl fungerande och attraktiv förening där medlemmar känner engagemang och mervärde. Med genomtänkt avelsarbete ska Simmental i förlängningen utgöra en grundstomme i svensk nötköttproduktion.

Verksamhetsinriktning

Svenska Simmentalföreningen är en ideell förening med syfte att tillvarata uppfödarnas intressen genom att sprida information om rasen Simmental, arbeta aktivt för att rasen kvalitetsmässigt förbättras och anpassas till marknadens krav samt hävda rasens lämplighet i korsningsaveln.

Långsiktiga mål

  • Simmental. Med effektiva verktyg för avelsbesättningar ska rasen öka i antal och bli så pass attraktiv för korsningsaveln att efterfrågan ökar på marknaden.
  • Medlemmar. Engagera och informera uppfödare/medlemmar som ökar i antal, samt tillhandahålla hjälpmedel och vägledning för avelsbesättningars egna produktionsframgångar.
  • Styrelsearbete. Söka bland medlemmar efter engagerade och driftiga personer som med olika kompetens kan bidra i föreningsarbetet genom att tillsammans arbeta mot uppsatta mål.
  • Ekonomi & resurser. En ekonomi i balans och med god soliditet. Fler ideella krafter att fördela arbetsinsatser på.

Styrelsens uppgift

Styrelsen har till uppgift att driva och utveckla föreningen samt verkställa av årsmötet fattade beslut. Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen samt har ansvar för och förvaltar föreningens medel.

Till dig som är medlem

Förmåner

Föreningen marknadsför Simmentalrasen. Som medlem får du tidningen Simmental-aktuellt en gång per år. Du får tillgång till rådgivning från avelsrådet. Föreningen anordnar studiebesök/avelsträffar. Du får möjlighet att delta på mässor och utställningar samt köpa reklamartiklar till självkostnadspris. Du har möjlighet att göra reklam för den egna besättningen genom annonser i Simmental-aktuellt och på hemsidan till mycket humana priser. Du kan använda föreningens logotyp i eget reklammaterial. 

Åtagande

Kostnaden är en medlemsavgift på 400 kr per år + serviceavgift, baserad på antal djur i besättningen. Det är årsmötet som bestämmer avgifter för kommande år. Du kan ytterligare stödja föreningen genom att stambokföra dina djur i NAB:s A-register och anmäla tjurkalvar till individprövning. Annonsera i medlemstidningen och på hemsidan, bidra med artiklar och bilder till Simmental-aktuellt, delta på årsmöten och träffar, komma med förslag, ta ett arbetspass i vår monter på utställningar och mycket annat. Alla föreningar är beroende av sina medlemmar och en stor del av budgeten går också till annonser och reklam för Simmental som ras vilket gynnar samtliga Simmentaluppfödare.